Eserler

KİTAP:

 • Ünal, Mücahit: Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler, Seçkin, Ankara 2007
 • Ünal, Mücahit: (Ayhan, R.; Karahan, S.; Arslan, İ.; Çelik, A. ile birlikte), Ticaret Hukuku Uygulamaları I, Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Mimoza, Konya 2010.
 • Ünal, Mücahit: (Ayhan, R.; Karahan, S.; Arslan, İ.; Çelik, A. ile birlikte), Ticaret Hukuku Uygulamaları II, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Mimoza, Konya 2010.
 • Ünal, Mücahit: (Arslan, İ.; Çelik, A. ile birlikte), Ticaret Hukuku Soru Bankası, Konya 2011.
 • Ünal, Mücahit: Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi, Ankara 2011.
 • Ünal, Mücahit: (Editör), (Ercan, İ.; Arıkan M. ile birlikte) Genel Hukuk Bilgisi, Ankara 2011.
 • Ünal, Mücahit: (Karahan, S.; Arslan, İ. ile birlikte) Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, Konya 2012.
 • Ünal, Mücahit: (Çelik, A. ile birlikte) 130 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu, Konya 2013.
 • Ünal, Mücahit: (Ercan, İ.; Arıkan, M.; Gümüş, T. ile birlikte) Genel Hukuk Bilgisi, Ankara 2013.
 • Ünal, Mücahit: (Karahan, S.; Bozgeyik, H.; Saraç, T.; Arı, Z.), Kıymetli Evrak Hukuku, Konya 2013.

 

KİTAPTA BÖLÜM:

 • Ünal, Mücahit: Şirketler Hukuku, 12. Bölüm – Anonim Şirketlerde Menkul Kıymetler, Konya 2012.
 • Ünal, Mücahit: Ticaret Hukuku II, 3. Ünite – Pay Kavramı, Pay Sahibinin Hakları ve Borçları, Menkul Kıymetler, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 2906, Eskişehir 2013.
 • Ünal, Mücahit: COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Koronavirüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle Alınan Önlemlerin Anonim ve Limited Şirketlerde Yönetim Kurulu, Müdürler Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarına Etkisi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2020, s.597 vd.
 • Ünal, Mücahit: COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Koronavirüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle Durdurulan Sürelerin İdari Para Cezalarına İlişkin Sürelere Etkisi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2020, s.987 vd.

 

MAKALE:

 • Ünal, Mücahit: 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXIII, Y. 2005, S. 2 s. 23 vd.
 • Ünal, Mücahit: Anonim Şirketlerde Esas Sermaye Azaltımı, Tuğrul Ansay’a Armağan, Ankara 2006, s.599 – 643.
 • Ünal, Mücahit: (Arslan, İ. ile birlikte), Avukatlık Ortaklığının Diğer Ortaklık Türleri İle Karşılaştırılması Ve Hukuki Niteliği, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVI, S. 1, Konya 2008.
 • Ünal, Mücahit: İflasın Markaya Etkileri, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl 4, Mayıs 2009, S.33, s. 17 vd.
 • Ünal, Mücahit: Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler (Tez Özeti), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVIII, Y. 2010, S. 1, s. 209 vd.
 • Ünal, Mücahit: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi Konusunda Yapılan Değişiklikler, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XV, Y. 2011, S. 2, s. 167 vd.
 • Ünal, Mücahit: Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi ve Kaydi Sistem Kapsamında Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Kaydi Olarak İhracı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XV, Y. 2011, Sa. 3, s. 65 vd.
 • Ünal, Mücahit: Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi (Tez Özeti), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIX, Y. 2011, S. 1, s. 225 vd.
 • Ünal, Mücahit: 6102 sayılı TTK ile Getirilen İnternet Sitesi Düzenlemesi (TTK m.1524), Konya Barosu Dergisi, Y. 2012, S. 22, s. 72 vd.
 • Ünal, Mücahit: Kaydi Sisteme İlişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.18, S. 2, s. 819 vd.
 • Ünal, Mücahit: Şirketlerde Denetim, Herşeye Dair Dergisi, Konya Muhasebe Hukuk Eğitim ve Kültür Derneği, Y. 1, S. 2, s. **.
 • Ünal, Mücahit: (Aydın, S. ile birlikte) 6102 Sayılı Yeni Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Konusunda Yapılan Önemli Değişiklikler, Bitlis Barosu Dergisi, Y. 2015, S. 1, s. 42 vd.
 • Ünal, Mücahit: (Aydın, S. ile birlikte) Marka Lisans Hakkının İzinsiz Genişletilmesi veya Üçüncü Kişilere Devri, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2015, C. XXXI, S.1, s.189 vd.
 • Ünal, Mücahit: Koronavirüs (COVİD-19) Salgınının Anonim ve Limited Şirket Genel Kurul Toplantılarına Etkisi, Lexpera Blog, 10.04.2020.
 • Ünal, Mücahit: Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Nedeniyle Durdurulan Sürelerin İdari Para Cezalarına İlişkin Sürelere Etkisi, Lexpera Blog, 05.05.2020.
 • Ünal, Mücahit: Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Sebebiyle Alınan Tedbirlerin İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi, Lexpera Blog, 11.05.2020.
 • Ünal, Mücahit: Ses ve Görüntü Verilerinin Paylaşılmasının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Açısından Değerlendirilmesi, Lexpera Blog, 02.06.2020.
 • Ünal, Mücahit: Anayasa Mahkemesinin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ek Madde 17/4’ün İptaline İlişkin Kararı Hakkındaki Değerlendirmeler, Lexpera Blog, 12.06.2020.
 • Ünal, Mücahit: Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sebebiyle Çıkarılan 7226 Sayılı Kanun’un Çek’e İlişkin Düzenlemesinin (Çekin İbrazına ve Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemine Sebebiyet Verme Suçuna Etkisinin) Değerlendirilmesi, Lexpera Blog, 29.06.2020.
 • Ünal, Mücahit: Anonim ve Limited Şirketlerde Ticari Defterlerin Kapanış Tasdiklerinin Yaptırılmamasının Müeyyideleri, Lexpera Blog, 13.07.2020.
 • Ünal, Mücahit: İşyeri Kira Sözleşmelerinde Yeni Bir Dönem: 1 Temmuz 2020 Tarihi İtibariyle Yürürlüğe Giren Borçlar Kanunu’nun Kira Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Lexpera Blog, 14.07.2020.
 • Ünal, Mücahit: Vergilendirme Açısından Yurtdışında Bulunan Alacakların Şüpheli Alacak Haline Gelmesi, Lexpera Blog, 26.10.2020.
 • Ünal, Mücahit: 7262 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi, -Gölge Ortak Uygulamasının Sonu veya Anonim Şirketin “Anonim”liğinin Sonu-, Lexpera Blog, 13.01.2021.
 • Ünal, Mücahit: Limited Şirketlerde “Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri” Açısından Kapanış Onayı (Ara Tasdik-Onay Yenileme İşlemi) Yaptırılmasının Zorunlu Olup Olmadığı, Lexpera Blog, 19.01.2021.

 

BİLDİRİ:

Uluslararası

 • Ünal, Mücahit: (Arslan, İ. ile Birlikte) Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltımına Gidilmesinin Nedenleri, Hüquq Elminin Müasir Problemleri, II. Uluslararası Konferans, 29 Nisan – 1 Mayıs 2010, Bakü / Azerbaycan
 • Ünal, Mücahit: (Arslan, İ. ile Birlikte) Çek Hukukunda Yeni Gelişmeler, Hüquq Elminin Müasir Problemleri, II. Uluslararası Konferans, 29 Nisan – 1 Mayıs 2010, Bakü / Azerbaycan
 • Ünal, Mücahit: (Kırtıloğlu, S. ile birlikte) The Legal Situation of The Turkish Investor Protection Fund, International Journal of Art And Sciences, European Conference for Academic Disciplines, 27 Nov – 2 Dec 2011, Gottenheim, Germany.
 • Ünal, Mücahit: (Kırtıloğlu, S. ile birlikte) Intervention in the Case of Bankruptcy, International Journal of Art And Sciences, European Conference for Academic Disciplines, 27 Nov – 2 Dec 2011, Gottenheim, Germany.
 • Ünal, Mücahit: (Arslan, İ. ile birlikte), Remarks On The Article 400/3 of Turkish Commercial Code No.6102, Contemporary Problems of Law, The 3rd International Conference, 4 – 6 May 2012, Samsun, Turkey
 • Ünal, Mücahit: (Arslan, İ. ile birlikte), Loss and Annulment of Joint Stock Corporation’s Publicly-Traded Shares, Contemporary Problems of Law, The 3rd International Conference, 4 – 6 May 2012, Samsun, Turkey
 • Ünal, Mücahit: (Ercan, İ.; Kırtıloğlu, S. ile birlikte), The Duties Of Turkish Capital Markets Board, International Journal of Art And Sciences, European Conference for Academic Disciplines, 2 – 7 Dec 2012, Gottenheim, Germany.
 • Ünal, Mücahit: (Akcan, R.; Kırtıloğlu, S. ile birlikte), Alternative Dispute Settlement Methods In Terms Of the Freedom to Seek Legal Remedies, International Journal of Art And Sciences, European Conference for Academic Disciplines, 2 – 7 Dec 2012, Gottenheim, Germany.
 • Ünal Mucahit: Constitution Of The Joint-Stock Company’s Board Of Directors According To The New Turkish Commercial Code Law no. 6102, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi Konfransı, 26 – 27 Nisan 2013, Bakü, Azerbaycan.
 • Ünal Mucahit: Applied Education And Case Study Problem In Law Education, The International Conference on New Horizons in Education, 25 – 27 June 2014, Paris / France
 • Ünal, Mücahit: (Arslan, İ. ile birlikte), Establish A Company In Turkey For Foreigners, 17th International Conference on Social and Cultural Studies, 28 – 29 September 2015, Los Angeles / ABD
 • Ünal, Mücahit: (Arslan, İ. ile birlikte), Recent Developments And Expectations In The Legal Expenses Insurance In Turkey, 17th International Conference on Social and Cultural Studies, 28 – 29 September 2015, Los Angeles / ABD

 

Ulusal

 • Ünal Mücahit: Kaydi Sisteme İlişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu Beklerken Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 10 – 12 Mayıs İstanbul, Türkiye